Fox “早晨”Show

Dr. Jain和EFC客户Katya接受采访
- Dr. Jain介绍生育水平变化
-Katya(41岁单身)为什么冻卵?
-关于冻卵的讨论

卵子冷冻中心在FOX 的Morning Show
加载视频...